Arbetshandledning och
organisationskonsultation
Mål och nytta med arbetshandledning

För att bättre orka med de ständiga förändringarna och nya utmaningarna i arbetslivet behöver vi lära oss nya sätt att förhålla oss till och tänka kring vårt arbete.

Arbetshandledaren hjälper den handledda att mera klarsynt se sig själv och sitt arbete för att på så sätt lättare nå de mål som gäller arbetet. Arbetshandledning är ett sätt att omvärdera och förändra det egna arbetet, för att klargöra arbetsidentiteten och arbetsrollen. På så sätt känns arbetet trevligare och känslan av kontroll förstärks.

Arbetshandledning ger ett utomstående perspektiv på arbetsenhetens situation och utveckling. Arbetstagarnas resurser utnyttjas bättre, vilket medför bättre ork och en ökad stresstålighet. De uppställda målen för verksamheten synliggörs vilket medför bättre flyt och resultatförbättring.

Arbetshandledning kan även användas vid problemlösning, bearbetning av konflikter och vid krissituationer samt att studera och bearbeta förmäns, ledningsgruppers och chefers utmaningar. Med hjälp av arbetshandledning frigörs energi för att sköta mera relevanta uppgifter.

För vem?
För alla! T.ex. arbetstagare, projektledare, experter, HR-proffs, förmän, ledare, chefer.

Hur?
Arbetshandledning är en lång, pedagogisk process som kräver tid och engagemang. Arbetet sker i konfidentiella forum och under tystnadsplikt. De viktigaste redskapen är dialog och reflektion.

Suomen työnohjaajat ry >

Mål och nytta med organisationskonsultation

Utgångspunkten är att se organisationen som en helhet och målsättningen är att handleda kunden mot medvetenhet och utveckling samt att hjälpa till att lösa eventuella problem i en ständigt föränderlig värld.

Bra, snabbt och mångsidigt informationsflöde i kombination med öppenhet och transparens är centrala mål hos en välfungerande och lärande organisation.

Tillsammans bearbetas organisationens verksamhetsform, grunduppgift, målsättningar, strategi och effektivitet för att utnyttja resurserna optimalt och på så sätt förbättra resultaten.

Arbetsenhetens utvecklings- eller utvärderingsbehov, kris- och konfliktsituationer, eventuella problem i förändringsdynamiken, hur väl gruppdynamiken fungerar samt ledarskapet kan skapa konsultationsbehov i en organisation.

Hur?
Konsultationen utgår alltid från kundens behov och mål och är strikt konfidentiell verksamhet.

p. 050 463 0040
maria@captus.fi

Captus Oy
Adress: Tegelbruksgatan 49,
65100 VASA

Postadress: Villavägen 45 B,
65230 VASA

www.captus.fi
Ta kontakt så planerar vi en helhet som passar er!